Náhodná fotka

Rudná 1

Inhosting.cz | Profesionální webhosting

Webové návěstidlo

Princip činnosti přejezdových zařízení

Přejezdové zabezpečovací zařízení (dále jen přejezdové zařízení) je obecně systém, jehož hlavním úkolem je varovat účastníky provozu na pozemních komunikacích na blížící se vlak (resp. drážní kolejové vozidlo), čímž přispívá k bezpečnosti provozu na přejezdu. Může být ovládáno ručně obsluhujícím pracovníkem nebo automaticky jízdou vlaku. Další text se bude věnovat právě pouze přejezdovým zařízením ovládaným automaticky jízdou vlaku.

Je zřejmé, že následky nesprávné funkce mohou představovat v nejhorším možném případě ztráty na lidských životech, poškození životního prostředí a hmotné škody. Z toho důvodu je nutno na každé přejezdové zařízení pohlížet jako na systém tzv. bezpečnostně-kritický.

1 Základní požadavky

Na přejezdová zařízení jsou pak kladeny, kromě přísných bezpečnostních požadavků (systém nesmí svou funkcí ohrožovat bezpečnost na přejezdu, a to i při všech svých poruchách – při nich se musí chovat pokud možno více omezujícím způsobem), především následující požadavky: spustit výstrahu na přejezdu dostatečně včas před příjezdem vlaku a ukončit ji bezprostředně po jeho průjezdu. Dalším neméně důležitým požadavkem z hlediska bezpečnosti je předávat informaci o svém aktuálním stavu tak, aby bylo možné v případě poruchy, která by mohla ohrozit bezpečnost na přejezdu, zpravit strojvedoucího. Jeho zpravení je možné buď přímo pomocí speciálního světelného návěstidla tzv. přejezdníku (umísťuje se na zábrzdnou vzdálenost před přejezd), nebo zprostředkovaně dopravním zaměstnancem, který má na svém stanovišti umístěny indikace aktuálního stavu přejezdového zařízení.

Z požadavků pro spuštění a ukončení výstrahy vyplývají podmínky pro umístění ovládacích prvků přejezdu. Ty si nyní vysvětlíme prostřednictvím obr. 1.

Rozdělení trati v obvodu přejezdu na ovládací úseky.

Obr. 1 – Schéma přejezdového zařízení ovládaného automaticky jízdou vlaku

Zapínací body (ZB), pomocí nichž se spouští výstraha, musí být umístěny v určité vzdálenosti před přejezdem. Tato vzdálenost je dána výpočtem, který zjednodušeně vychází z následující úvahy. Doba jízdy vlaku pohybujícího se traťovou rychlostí od zapínacího bodu k přejezdu (tzv. přibližovací doba) musí nejdelšímu a nejpomalejšímu silničnímu vozidlu, jehož řidič již nestihl při spuštění výstrahy zastavit vozidlo před výstražníkem, umožnit bezpečně uvolnit prostor přejezdu (pozn. při výpočtu se obvykle uvažuje vozidlo dlouhé 22 m a jedoucí rychlostí 5 km.h-1). Během přibližovací doby je již na přejezdu výstraha spuštěna a vlak se pohybuje v přibližovacím úseku (PÚ), ale na přejezd smí přijet až po jejím uplynutí. Přibližovací doba tedy tvoří část doby uzavření přejezdu od spuštění výstrahy do příjezdu čela vlaku na přejezd. Naopak vypínací body (VB), pomocí nichž se výstraha ukončuje, musí být umístěny bezprostředně za přejezdem ve směru jízdy vlaku.

2 Prostředky pro detekci vlaku

Pro automatickou činnost přejezdového zařízení je nutno, aby zařízení dostávalo informace o aktuální poloze vlaku, který se nachází v jeho ovládacím obvodu. Z toho důvodu je trať v obvodu přejezdu rozdělena na několik úseků (obvykle dva nebo tři, viz obr. 1). Každý úsek je vybaven technickými prostředky, jejichž prostřednictvím vlak působí na přejezdové zařízení. Počet úseků je dán především možnostmi použitých prostředků pro detekci vlaku. Tyto prostředky mohou být buď liniové, nebo bodové.

2.1 Liniové prostředky

Hlavními představiteli liniových prostředků jsou tzv. kolejové obvody. Dva různé způsoby zapojení kolejových obvodů jsou na obr. 2. Jsou tvořeny kolejnicovými pásy a vlastní výstrojí kolejového obvodu (tj. napájecí a přijímačovou částí). Ke své činnosti využívají změny elektrických vlastností při propojení, jinak vzájemně odizolovaných, kolejnicových pásů elektricky vodivými nápravami vlaku. Pro vymezení prostoru působení vlaku bývají kolejnicové pásy příslušného kolejového úseku ohraničeny izolovanými styky (IS). Napájecí část kolejového obvodu obsahuje zdroj signálního proudu (Z), který je vysílán do kolejnicových pásů ve směru šipek na obr. 2. Signální proud prochází kolejnicovými pásy, nebo – při sériovém způsobu zapojení – kolejnicovými pásy a alespoň jednou nápravou vlaku do přijímačové části kolejového obvodu. Přítomnost či nepřítomnost signálního proudu je vyhodnocována přijímačem (P). Na výstupu přijímačové části je tedy informace o přítomnosti či nepřítomnosti vlaku v daném kolejovém úseku.

Znázornění zapojení paralelního a sériového kolejového obvodu.

Obr. 2 – Liniové technické prostředky pro detekci vlaku:
a) paralelní kolejový obvod, b) sériový kolejový obvod

Paralelní kolejový obvod (obr. 2, a)) pracuje na tzv. stálý proud – tzn., že při nepřítomnosti vlaku v kolejovém úseku (mezi izolovanými styky) stále protéká proud od zdroje k přijímači a zpět do zdroje. Stav takového kolejového obvodu je vyhodnocen jako volný. Pokud dojde ke zkratování, resp. šuntování kolejnicových pásů vlakem, pak přijímačem přestane protékat signální proud a tento stav je vyhodnocen jako obsazený. Stejně se kolejový obvod zachová i při jakékoli poruše, která by zamezila průchodu signálního proudu přijímačem. Proto se paralelní kolejový obvod používá v železniční zabezpečovací technice obecně pro zjišťování volnosti - nepřítomnosti vlaku v kolejovém úseku. U přejezdů představuje technický prostředek pro detekci vlaku v přibližovacích úsecích.

Sériový kolejový obvod (obr. 2, b)) pracuje na tzv. činný proud – tzn., že naopak jen při přítomnosti vlaku v kolejovém úseku protéká proud mezi zdrojem a přijímačem. Stav takového kolejového obvodu je vyhodnocen jako obsazený. Pokud vlak opustí prostor kolejového úseku, přestane signální proudu protékat přijímačem a obvod je vyhodnocen jako volný. Stejně se kolejový obvod zachová i při jakékoli poruše, která by zamezila průchodu signálního proudu přijímačem. Proto se sériový kolejový obvod používá v železniční zabezpečovací technice obecně pro zjišťování obsazenosti - přítomnosti vlaku v kolejovém úseku. U přejezdů představuje technický prostředek pro detekci průjezdu vlaku v anulačním úseku.

Pokud se tedy jako prostředky pro detekci vlaku použijí kolejové obvody, musí být trať v obvodu přejezdu rozdělena vždy na tři úseky (viz obr. 1 – naznačeno čerchovaně). Z každé strany přejezdu je jeden přibližovací úsek vybavený paralelním kolejovým obvodem pro bezpečnou detekci nepřítomnosti vlaku – jeho přítomností (vstupem) se spouští na přejezdu výstraha. V prostoru přejezdu je úsek anulační vybavený krátkým sériovým kolejovým obvodem pro bezpečnou detekci přítomnosti vlaku – jeho průjezdem se výstraha ukončuje (anuluje).

2.2 Bodové prostředky

Představiteli bodových prostředků jsou především tzv. počítače náprav. Počítač náprav je na obr. 3 a skládá se ze snímačů náprav s vysílači a vlastního počítače. Kolejový úsek je z obou stran ohraničen snímači náprav (SN). Ty pracují na elektromagnetickém principu a využívají změny magnetických vlastností prostředí nad snímačem při průjezdu magneticky vodivého kola vlaku. Prostřednictvím vysílačů (V) snímače podávají informaci o tom, kolik náprav nad diskrétním místem – počítacím bodem projelo, příp. jakým směrem. Tyto informace jsou dále vyhodnocovány počítačem náprav (PN), který vede evidenci o aktuálním počtu náprav v kontrolovaném úseku – vstupující nápravy přičítá, vystupující odečítá. Na základě toho rozhoduje o přítomnosti či nepřítomnosti vlaku v daném kolejovém úseku.

Znázornění zapojení počítače náprav.

Obr. 3 – Bodové technické prostředky pro detekci vlaku: počítač náprav

Pokud se pro detekci vlaku použijí počítače náprav je možné realizovat zapojení jak dvojúsekové, tak trojúsekové. U nás se v současnosti přednostně používá zapojení dvojúsekové (viz obr. 1 – naznačeno čárkovaně). Trať je v takovém případě rozdělena pouze na dva přibližovací úseky, které se v prostoru přejezdu vzájemně překrývají. Průjezdem první nápravy vlaku počítacím bodem v místě zapínacího bodu (např. ZB 1 na obr. 1) se výstraha na přejezdu spouští. Následným průjezdem celého vlaku (tj. všech jeho náprav) počítacím bodem v místě vypínacího bodu (VB 1 na obr. 1) se výstraha ukončuje.

3 Činnost přejezdového zařízení

Informace o aktuální poloze vlaku získané z technických prostředků na trati jsou zpracovány a vyhodnoceny přejezdovým zařízením. To pracuje jako sekvenční logický automat a na základě těchto informací na přejezdu spouští a ukončuje výstrahu. Činnost trojúsekového zapojení z obr. 1 popisuje následující tabulka. Obdobně pracuje také zapojení dvojúsekové, které je opět na obr. 1 a u kterého se však nezřizuje anulační úsek (AÚ). Průjezd vlaku u tohoto zapojení je zjišťován ovlivněním „výstupního“ bodového prostředku přibližovacího úseku, který je zde ale umístěn až za přejezdem.

Stav zařízení Signalizace
Volný Volný Volný Pohotovostní Pozitivní
Obsazený Volný Volný Výstražný Výstražný
Obsazený Obsazený Volný Výstražný Výstražný
Obsazený Obsazený Obsazený Výstražný Výstražný
Volný Obsazený Obsazený Výstražný Výstražný
Volný Volný Obsazený Anulační Varovný*)
Volný Volný Volný Pohotovostní Pozitivní

Tab. 1 - Stavy přejezdového zařízení v závislosti na stavech jeho ovládacích úseků
(pozn. v tabulce je zachyceno chování zařízení při jízdě vlaku zleva,
analogicky by se zařízení chovalo, pokud by se vlak blížil zprava)

V základním pohotovostním stavu se přejezdové zařízení nachází pouze v případě, když jsou všechny jeho úseky volné. Jen po tu dobu může být uživatelům pozemní komunikace návěstěna přerušovaným bílým světlem pozitivní signalizace. Pokud dojde k obsazení některého z přibližovacích úseků vlakem, přejde zařízení do stavu výstrahy. Výstraha je uživatelům návěstěna dvěma střídavě přerušovanými červenými světly, popřípadě doplněnými zvukem houkačky nebo polohou závorových břeven. Po průjezdu vlaku přejezdem dochází k ukončení výstrahy, a to i přesto, že jeden z přibližovacích úseků je stále obsazený vlakem - přesněji tedy říkáme, že výstraha je anulována a zařízení se nachází v anulačním stavu. V tomto stavu je na přejezdu zhasnutým výstražníkem návěstěn varovný signál*), při kterém víme, že v obvodu přejezdu se nachází vlak, ale nevíme jakým směrem se skutečně pohybuje. Po uvolnění přibližovacího úseku se zařízení dostává opět do výchozího pohotovostního stavu.

Popsaným způsobem pracuje přejezdové zařízení na jednokolejném přejezdu. Pokud jde o dvou a vícekolejný přejezd, je v podstatě každá kolej zvlášť vybavena takovýmto zařízením a výsledný stav celého přejezdového zařízení odpovídá nejpovážlivějšímu stavu každého z nich. To znamená, že například pro spuštění výstrahy na přejezdu stačí povel i jen z jediného zařízení, který přijde po obsazení jakéhokoli přibližovacího úseku vlakem.

4 Bezpečnost při poruchách

Při poruchách přejezdového zařízení rozeznáváme dva stavy. Nouzový, při kterém není ohrožena bezpečnost dopravy na přejezdu (např. přepálení hlavního vlákna dvouvláknové žárovky červeného světla výstražníku), a poruchový, při kterém bezpečnost na přejezdu ohrožena je (např. přepálení obou vláken dvouvláknové žárovky červeného světla). Nouzový stav potom nevyžaduje žádné zvláštní dopravní opatření, protože zařízení je schopno bezpečnost na přejezdu zajistit samo. Ovšem při poruchovém stavu, při kterém je uživatelům pozemní komunikace návěstěn varovný signál, který v tomto okamžiku značí, že na přejezdu není zajištěno korektní spuštění výstrahy před blížícím se vlakem. Je zřejmé, že při tomto stavu zařízení musí být bezpečnost na přejezdu zajištěna způsobem jiným, náhradním, obvykle administrativně.

V této situaci je rozhodující, jakým způsobem, resp. komu, dává přejezdové zařízení informaci o svém aktuálním stavu. Vždy však strojvedoucí vlaku, který je zpraven o nesprávné činnosti přejezdového zařízení, musí jet s vlakem alespoň v určité vzdálenosti před přejezdem sníženou rychlostí (10 km.h-1) a dávat opakovaně slyšitelnou návěst „Pozor“. Tím by v kombinaci s varovným signálem zhasnutého výstražníku měla být bezpečnost provozu na přejezdu při poruchovém stavu zajištěna.

Autor: Jakub Marek

_________________

*) pozn. současná norma povoluje svícení pozitivního signálu i při anulačním stavu přejezdového zařízení, tedy v době, kdy byl dříve vyžadován signál varovný

Speciální návěstidlo?

Co je na přejezdníku tak speciální? Je to jen jeden z mnoha typů návěstidel, které se na drahách používá. Když už jsme u toho přenosu informací strojvedoucímu, tak by bylo dobré zmínit i přenos informace pomocí dalších návěstidel, případně i pomocí vyvíjeného ETCS. A tak by se dalo pokračovat...

F.S.

Re: Speciální návěstidlo?

Především děkuji za Váš odborný komentář. Jsem velmi rád, že tyto stránky čtou nejen laici, ale i odborníci, čehož si velice vážím.

To, že je přejezdník speciální světelné návěstidlo, není až tak můj výmysl, i když ho za speciální také považuji. Přejezdník sice svým způsobem řídí železniční provoz, ale neřídí ho v našem slova smyslu – tedy třeba jako světelná hlavní návěstidla na výstupu staničních nebo traťových zabezpečovacích zařízení – to je jeden z důvodů proč myslím speciální. Dokonce i předpis ČD D1 řadí návěsti přejezdníků, vedle například návěstí pro práci postrku nebo práci pluhu, do kapitoly „Návěsti zvláštního určení“. Ale máte pravdu, že z článku by teoreticky mohlo vyplynout, že přejezdník je návěstidlo používané jen výjimečně, což určitě není pravda. Je ale používané pouze pro specifické potřeby přejezdových zařízení jako jeden z jejich výstupů – další důvod proč myslím speciální.

K přenosu informací strojvedoucímu pomocí dalších návěstidel, případně i pomocí vyvíjeného ETCS. To je podle mě dobrý námět na další článek. Tento byl napsán jako takový základ, na který bude možno právě třeba podobnými články v budoucnu navazovat...

Různé druhy přejezdníků

Omlouvám se za dotaz, ale proč u hodně přejezdníků je místo žlutých světel dvojice odrazek? Viděl jsem dokonce i bez horního světla, s trvalou návěstí Otevřený přejezd. K čemu to je? Zdá se mi to zbytečné. Hodně se přejezdníky používají mezi Chocní a Litomyšlem. Pěkná stránka:
http://www.chocen-litomysl.cz/

Přejezdníky

existují také jako opakovací a přenosné. S pozdravem T

MAC Cosmetics Wholesale

The 2012, MAC Cosmetics Wholesale with the most gorgeous, bright way to celebrate one year most joyful holiday -- the arrival of christmas. Inspiration from the Paris, China and the Wholesale Mac Makeup gold plated, crystal chandeliers, city lights neon, full reflection sky, these classic elements of Paris always shining light, also become MAC2012 annuity mining blooming MAC Makeup Wholesale core.

Disney DVD Wholesale

In the governance of Disney DVD Wholesale, because the Hebrew numbers skyrocket, Pharaoh that slave will affect Disney DVD ruling, and ordered all the Hebrew babies born into the river to feed the Wholesale Disney DVD. A Hebrew woman gave birth to a son, to protect his son to avoid killing, Aladdin and the King of Thieves DVD put it in a cast of papyrus basket with tar, and then the box into the Atlantis - Milo's Return DVD, and unable to part from. The box has been floated to the palace of Cinderella DVD river nearby, at Queens of Egypt in the small river found the Bee Movie DVD, she opened the box and see the beautiful little boy, the Mickey's Christmas Carol DVD could not bear to abandon the baby, so she decided to recognize the baby as his own James And The Giant Peach DVD, and named the child Mose. Then Mose and Prince Ramesses lives together in the Ice Age: Dawn of the Dinosaurs DVD, no one here to know that Mose is a Hebrew thought he was the My Neighbor Totoro DVD. Older Mose because my sister 's hints that his personal life, the Mickey Mouse Clubhouse: Mickey's Storybook Surprises DVD slaves cruel deplore, once he even missed and killed a bully the The Great Mouse Detective DVD, and Mose fled to Midian to live. Not long after an old The Simpsons Movie DVD, Ramses II ascended the throne as the new Pharaoh of Cheap Disney DVD.

Galeri ABS

Very nice work and inspired many people.
Alat Bantu Seksual Pria WanitaObat Kuat ViagraGaleri Alat Bantu SexViagraAlat Bantu SexViagra USA 100mgAlat Bantu Sex PriaObat Viagra AsliAlat Bantu Sex WanitaViagra OriginalAlat Bantu PriaViagraAlat Bantu WanitaObat Kuat Viagra

Thank you for sharing in this article
Obat Pembesar Penis Vimax AsliViagra USA 100mg
I can learn a lot and could also be a reference
Obat Pembesar Penis VimaxObat Viagra
I hope to read the next your article updates
Obat Vimax Asli - Vimax Obat Pembesar PenisJual Viagra Asli

minuman berenergi aman tidak berbahaya

Sekedar ingin sharing tentang minuman berenergi kratingdaeng, yang merupakan salah satu minuman energi Indonesia dan minuman berenergi yang tidak berbahaya.
Tentunya kandungan yang tedapat dalam minuman berenergi kratingdaeng berasal dari bahan gula alami, sehingga siapapun yang mengkonsumsinya tak perlu khawatir dengan kratingdaeng minuman berenergi aman tidak berbahaya satu ini.
Karena sudah teruji kandungannya hanya terdiri dari kafein yang kurang dari 1 cangkir. Jadi, minuman berenergi aman tidak berbahaya kretingdaeng akan memberikan manfaat yang baik untuk stamina dan penambah energi bagi tubuh.
Info selengkapnya tentang kratingdaeng, silakan klik DISINI>> Minuman Berenergi Aman Tidak Berbahaya.
Informasi Tambahan
Bagi Anda yang suka dengan perhiasan yang selain emas, silakan datang dimari, ada berbagai jenis perhiasan wanita yang cantik bila dikenakan, seperti perhiasan xuping, perhiasan titanium, dan masih banyak lagi lainnya.
Semua itu hanya ada di Toko Perhiasan Sefir yang aman dan terpercaya dan merupakan tempat perhiasan yang berseni tinggi.
Informasi selengkapnya silakan klik DISINI>> Toko Perhiasan Online SEFIR.
Sharing juga informasi mengenai biologi, semoga menambah wawasan seputar cabang cabang biologi, karena biologi adalah ilmu yang memiliki cabang cabang ilmu biologi yang cukup banyak.
Wajar, karena ilmu biologi selalu berkembang seiring perkembangan kebutuhan manusia akan biologi, sehingga cabang cabang ilmu biologi juga semakin berkembang dan bertambah banyak.
Untuk mempelajari cabang ilmu biologi dan pengertiannya di website sumber terlengkapnya yang membahas tentang cabang cabang biologi.
Silakan langsung saja klik DISINI>> cabang ilmu biologi dan pengertiannya.
Jangan lupa untuk tahu juga informasi pertanian indonesia di website jokowarino.com tempat berbagi informasi mengenai pertanian indonesia, karena indonesia adalah negara agraris. Betul?
Sesuai dengan namanya, jokowarino.com tempat berbagi informasi mengenai pertanian indonesia, website ini membahas banyak informasi seputar tips, trik, dan informasi info pertanina yang bermanfaat.
Info selengkapnya tentang jokowarino.com tempat berbagi informasi mengenai pertanian indonesia, silakan langsung saja kunjungi website resminya
DISINI>> jokowarino.com tempat berbagi informasi mengenai pertanian indonesia
Khusus untuk perlatan dan perlengkapan kantor silakan kunjungi website menarik dan ternama berikut klikoffice.co.id belanja online peralatan dan perlengkapan kantor,
karena bonus dan harga yang menarik seperti di website klikoffice yang menawarkan diskon hingga 80%, juga garansi resmi.
Sesuai dengan namanya klikoffice.co.id belanja online peralatan dan perlengkapan kantor, website ini menjual produk produk kantor,
perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan produk produk dengan garansi resmi lainnya. Info selengkapnya silakan kunjungi DISINI>> Klikoffice.co.id Belanja Online Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Informasi ini dipersembahkan oleh foto dan desain fotografer ternama iluminen.com jakarta & bali wedding photographer

Cara Merawat Rambut Rusak

What is fame? The advantage

What is fame? The advantage of being known by people of whom you yourself know nothing, and for whom you care as little. http://goatripsindia.com/goa-hotel-packages

qwes

Your website is so cool.
Watch The Edge of Seventeen Online
Watch Rogue One Online
Watch Moana Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch The Boss Baby Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch Billy Lynns Long Halftime Walk Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch Logan Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch The Founder Online
Watch A United Kingdom Online
Watch The Space Between Us Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch La La Land Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch La La Land Online
Watch Collateral Beauty Online
Watch A United Kingdom Online
Watch Logan Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch Life Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch The Edge of Seventeen Online
Watch Passengers Online
Watch The Boss Baby Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch Power Rangers Online
Watch Power Rangers Online
Watch The Founder Online
Watch Life Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch Assassins Creed Online
Watch Split Online
Watch Fantastic Beasts and Where to Find Them Online
Watch Rogue One Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch Gold Online
Watch Sing Online
Watch Manchester by the Sea Online
Watch Sing Online
Watch Arrival Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch The Great Wall Online
Watch The Founder Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch Life Online
Watch Gold Online
Watch Manchester by the Sea Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch Arrival Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch A United Kingdom Online
Watch The Space Between Us Online
Watch Assassins Creed Online
Watch The Space Between Us Online
Watch The Space Between Us Online
Watch La La Land Online
Watch Rogue One Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch Split Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch Passengers Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch Assassins Creed Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch Passengers Online
Watch Moana Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch Tulip Fever Online
Watch Collateral Beauty Online
Watch Logan Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch Arrival Online
Watch Gold Online
Watch Logan Online
Watch Collateral Beauty Online
Watch The Great Wall Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch Tulip Fever Online
Watch Fantastic Beasts and Where to Find Them Online
Watch Gold Online
Watch Sing Online
Watch Moana Online
Watch Fantastic Beasts and Where to Find Them Online
Watch Rogue One Online
Watch Billy Lynns Long Halftime Walk Online
Watch A United Kingdom Online
Watch Life Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch Tulip Fever Online
Watch Arrival Online
Watch Passengers Online
Watch The Boss Baby Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch Sing Online
Watch Collateral Beauty Online
Watch Split Online
Watch The Great Wall Online
Watch Split Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch The Founder Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch Manchester by the Sea Online
Watch Tulip Fever Online
Watch The Boss Baby Online
Watch The Edge of Seventeen Online
Watch Billy Lynns Long Halftime Walk Online
Watch The Great Wall Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch Billy Lynns Long Halftime Walk Online
Watch Moana Online
Watch The Edge of Seventeen Online
Watch Power Rangers Online
Watch Manchester by the Sea Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch Power Rangers Online
Watch La La Land Online
Watch Assassins Creed Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch Fantastic Beasts and Where to Find Them Online
I am very enjoyed for this blog.

qwer

The idea behind this article is excellent, Thanks for sharing.
Watch Beauty and the Beast Online
Watch Assassins Creed Online
Watch La La Land Online
Watch Life Online
Watch Gold Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch Fantastic Beasts and Where to Find Them Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch The Space Between Us Online
Watch Arrival Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch A United Kingdom Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch The Founder Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch A United Kingdom Online
Watch Power Rangers Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch Moana Online
Watch Rogue One Online
Watch Collateral Beauty Online
Watch Life Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch Billy Lynns Long Halftime Walk Online
Watch Gold Online
Watch Billy Lynns Long Halftime Walk Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch Rogue One Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch A United Kingdom Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch A United Kingdom Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch Logan Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch Power Rangers Online
Watch The Boss Baby Online
Watch Fantastic Beasts and Where to Find Them Online
Watch Passengers Online
Watch Rogue One Online
Watch Passengers Online
Watch Fantastic Beasts and Where to Find Them Online
Watch Split Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch The Great Wall Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch Billy Lynns Long Halftime Walk Online
Watch The Edge of Seventeen Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch Tulip Fever Online
Watch Gold Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch The Founder Online
Watch Collateral Beauty Online
Watch Fantastic Beasts and Where to Find Them Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch Manchester by the Sea Online
Watch Logan Online
Watch Manchester by the Sea Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch The Edge of Seventeen Online
Watch The Edge of Seventeen Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch Arrival Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch Sing Online
Watch The Great Wall Online
Watch Tulip Fever Online
Watch Life Online
Watch Moana Online
Watch Moana Online
Watch Power Rangers Online
Watch Passengers Online
Watch Split Online
Watch Power Rangers Online
Watch Tulip Fever Online
Watch Arrival Online
Watch The Space Between Us Online
Watch Collateral Beauty Online
Watch Billy Lynns Long Halftime Walk Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch Moana Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch Manchester by the Sea Online
Watch Sing Online
Watch Split Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch Gold Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch The Boss Baby Online
Watch Collateral Beauty Online
Watch The Space Between Us Online
Watch Passengers Online
Watch The Boss Baby Online
Watch Tulip Fever Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch Rogue One Online
Watch Logan Online
Watch Split Online
Watch Assassins Creed Online
Watch Manchester by the Sea Online
Watch The Founder Online
Watch The Great Wall Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch Assassins Creed Online
Watch The Boss Baby Online
Watch The Founder Online
Watch Life Online
Watch The Great Wall Online
Watch The Edge of Seventeen Online
Watch La La Land Online
Watch Arrival Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch Logan Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch Sing Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch The Space Between Us Online
Watch La La Land Online
Watch La La Land Online
Watch Assassins Creed Online
Watch Sing Online
Watch A Cure for Wellness Online
This is one of the best post.

qwewq

This is a very nice blog.
Watch Kong Skull Island Online
Watch Guardians of the Galaxy 2 Online
Watch Alien Covenant Online
Watch Baywatch Online
Watch King Arthur Legend of the Sword Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch Split Online
Watch Alien Covenant Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch Power Rangers Online
Watch Logan Online
Watch Guardians of the Galaxy 2 Online
Watch The Great Wall Online
Watch The Fate of the Furious Online
Watch Smurfs The Lost Village Online
Watch The Circle Online
Watch Tulip Fever Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch A United Kingdom Online
Watch The Great Wall Online
Watch A United Kingdom Online
Watch The Circle Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch Gifted Online
Watch The Great Wall Online
Watch Smurfs The Lost Village Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch The Circle Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch Pirates of the Caribbean 5 Dead Men Tell No Tales Online
Watch The Shack Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch Beauty and the Beast Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch The Boss Baby Online
Watch The Boss Baby Online
Watch Gifted Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch Smurfs The Lost Village Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch The Fate of the Furious Online
Watch Guardians of the Galaxy 2 Online
Watch Life Online
Watch Pirates of the Caribbean 5 Dead Men Tell No Tales Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch Kong Skull Island Online
Watch Power Rangers Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch Logan Online
Watch Free Fire Online
Watch Pirates of the Caribbean 5 Dead Men Tell No Tales Online
Watch Life Online
Watch Power Rangers Online
Watch Gifted Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch Life Online
Watch Free Fire Online
Watch Alien Covenant Online
Watch King Arthur Legend of the Sword Online
Watch Free Fire Online
Watch The Fate of the Furious Online
Watch King Arthur Legend of the Sword Online
Watch Pirates of the Caribbean 5 Dead Men Tell No Tales Online
Watch A United Kingdom Online
Watch Alien Covenant Online
Watch The Fate of the Furious Online
Watch Logan Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch The Shack Online
Watch Underworld Blood Wars Online
Watch The Boss Baby Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch Life Online
Watch Split Online
Watch Smurfs The Lost Village Online
Watch The Lego Batman Movie Online
Watch Ghost in the Shell Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch Free Fire Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch The Boss Baby Online
Watch John Wick Chapter 2 Online
Watch Power Rangers Online
Watch Tulip Fever Online
Watch A United Kingdom Online
Watch Tulip Fever Online
Watch A Cure for Wellness Online
Watch The Great Wall Online
Watch Guardians of the Galaxy 2 Online
Watch Tulip Fever Online
Watch Logan Online
Watch The Shack Online
Watch The Circle Online
Watch Gifted Online
Watch XXX Return of Xander Cage Online
Watch Split Online
Watch Baywatch Online
Watch A Dogs Purpose Online
Watch Baywatch Online
Watch King Arthur Legend of the Sword Online
Watch Baywatch Online
Watch Fifty Shades Darker Online
Watch Split Online
Watch Resident Evil The Final Chapter Online
Watch The Shack Online
This is a decent post.

Perlindungan Asuransi Kesehatan Dengan Unit Link Commonwealth

Rekomendasi Perlindungan Asuransi Kesehatan Dengan Unit Link Commonwealth Perlindungan Asuransi Kesehatan Dengan Unit Link Commonwealth Life

Perlindungan Asuransi Kesehatan

Perlindungan Asuransi Kesehatan Dengan Unit Link Commonwealth Life
Perlindungan Asuransi Kesehatan Dengan Unit Link Commonwealth Life

obat perangsang

Obat Perangsang Wanita

Obat Perangsang
reaksi cepat, terbuat dari herbal alami aman tanpa efek samping

basim

Jenius

Yazılarınız çok iyi

Yazılarınız çok iyi olmuş ellerinize saglık

dfgdsf

cheap jerseys,nfl jerseys cheap,wholesale jerseys,nba jerseys,cheap jerseys wholesale,cheap jerseys free shipping

After nfl jerseys cheap all this time cheap jerseys free shipping last year the rate was in cheap jerseys wholesale the nfl jerseys cheap 1.20's.. We cheap jerseys wholesale are now a year cheap jerseys later and the debt crisis nba jerseys nba jerseys has only got cheap jerseys free shipping worse. Why are we still at 1.13-1.15 and not 1.20 cheap jerseys wholesale jerseys or wholesale jerseys even 1.30?


http://www.wholejerseysbing.com

fgherg

cheapjerseyssite,cheap jerseys,cheapjerseyssite,cheap nfl jerseys,cheap jerseys,cheapjerseys16

The cheap nfl jerseys Euro has cheapjerseyssite cheapjerseyssite been under huge pressure recently cheap nfl jerseys as a result of cheapjerseyssite the debt crisis. cheapjerseyssite Despite this the Euro remains very strong as a currency which often cheap jerseys has clients cheap jerseys asking me when will the Euro weaken?This is normally in relation to cheapjerseys16 the GBPEUR rate. With the cheapjerseys16 well publicised nature of the debt crisis this is cheap jerseys a good question to be asking. cheap jerseys


http://www.cheapjerseyscome.com

jerseys

You can never have too much fun. For your car, you might want to block jerseys the Sun's UV rays from your cheap jerseys kids in the backseat. It doesn't nfl jerseys hurt cheap nfl jerseys to have a Steelers logo, or Jets logo, or Raider's logo on it as well. Show your team pride.

Jordans for sale

Does one often get thought more to do with previous along with/or perhaps foreseeable future issues than what you are undertaking in today's? If so, there's a chance you're louis vuitton pas cher missing most of the wonder the life has to offer. Perhaps, you're non acting daily duties to the better of you skill or perhaps it is in which you are incredibly successful as well as productive, merely discover that as soon as it is all totally finish with your to be able to-accomplish record, your day felt up like a total whirlwind. Piece working on auto fender can provide help to be quite effective; reachinglouis vuitton chaussure pas cher sac better serenity, satisfaction, contentment and also do it yourself-cognizance can come from designedly ending to fully adopt what is happening near you. Mindfulness, or even the train to be alert to your thoughts and the body in a presumption time,brand new jordans cheap available, might help raise your understanding inside moment. Research in which incorporating this particularretro jordan shoes in to your evryday existence can reduce pressure and allow you to operate to a greater extent your high higher level of effectiveness.

Using its origins throughout Buddhism, mindfulness (and that is the particular laic branch connected with Buddhism) but has existed for thousands of years,the air jordan seven, because doing so functions! Well , here's a straightforward strategy to test in the event you are starting out or maybe in the event you have currently skilled the benefits that will related approaches have to give you: Select a
retro jordans mindfulness stick. This is something in your atmosphere,michael jordan 13, from ingesting dinner to be able to halting in a warning light. When you find ones pool cue,jordan v on the market, its a pointer that you should step back and concentrate your own interest around the existing. The actual cue regarding ingesting meals is a good just one, specifically if you discover youself to be hurling nutrient in your oral cavity any time you are starving (or not) without even observing exactly what
retro jordan shoes outlet you are ingesting. If nourishment is your pool cue of, every time youre about to corrode something, concentrate in within the moment and so on the real purpose of the actual motion your acquiring: to help feed your whole body and maybe even to eat a thing tasty that causes emotions connected with happiness. While you chew up,Michael jordan 70's 5 various, detect what sort of texture and also flavor of the meals feels on all of this tongue. Notice the activity of the call on the carpet as you chew up. Right after
cheap jordan online just about every chunk, target the experiencing with the upkeep filling your human body using healthy health supplements. Each and every nip must be obtained using the maximum amount of intention along with determination as the final, to show just what once was a new ordinary lunchtime break into a moment as part of your day that you anticipate because doing so fills a person using plus emotions connected with peaceful as well as tranquility.

A driving a car stick may very well be high quality available for you while you are
sac louis vuitton mindlessly driving a car on the identical position (for instance function along with dwelling) over and over again. Since you method every single red light, consentrate on your own breath in this current moment without self deprecation or even view. Do these kind of till the gentle adjustments, next repeat the process for the up coming warning light. Without having halting to note the actual vistas who are around you, you will be missing out, especially when you're someone who spends many hours every day travelling or perhaps in the vehicle. Existence can be additional pleasurable after you notice the little items with your journey, rather
jordans for sale noctambulism by means of your times.

You are able to customise ones cue stick to become anything that really works. A lot of hubbub could make keeping yourself existing challenging, especially when you're juggling quite a few roles in your life. With more experience, seeing monte happening within just a person and near you in the minute becomes easier and easier. When this occurs, contain to a greater extent items inside your way of life to be able to perform the duties of memory joggers to spotlight this current also tojordans fake store be a little more home-knowledgeable, open to things that put a person away equilibrium along with aware of the little issues in everyday life that will create for you felicity along with happiness. Being mindful of this, you'll will no longer lose out on the countless points on earth you might do not have noticed prior to. I additionally offer extra ideas to deal with juggle the assignments you possess that you saw in my book.
Right now men and women need it this artist handbags. They are to the stylus and also shape; nevertheless, it must become well-known. With no delay, Louis Vuitton is certainly with charge cards in addition to becoming undoubtedly one of the favored. 1 suc.louis vuitton outleth pop handbag from your firm is the Fast and this also furthermore line is undoubtedly very popular all around the earth. So far as staying the Monogram Vernis will be
shoesportshandpick.org apprehensive, Alma can be quite common. It is challenging to discover an exceptional pattern, such as comparability to be able to Alma. In the event that an individual will probably.louis vuitton wall socket storel request from female or even just about any dressmaker then he or perhaps she could surely point out that Alma needs to be the initial selection. Most of these bags were 1st created by one of the better custom made out of them all time period, Gaston Vuitton, from the entire 12 months 1930 whom usually bought inspirat.louis vuitton store onlineion via L . a . Position Delaware We’Alma. That is a incredibly well known sword home
cheap jordan discount sale situated in Rome. No doubt whatsoever that Alma could be the classical image of a single of the most extremely popular brand name house including Rome, that is Louis Vuitton Timeless classics. Your Louis Vuitton Monogram Vernis h.louis vuitton recognized websiteas became the most effective in past times. There isn't any doubt at all that it decorative collection can certainly produce a critical improvement within manner and elegance. Presently there’ersus no potential for planning faulty via most of these colourful occupation. The Louis Vuitton offers incremented additional stylish factors in terms of these kinds of legendary hand bags are cheap louis vuitton careers outlet reviews concerned. One can find blazing colour scheme. Several of that kinds like Blue Astronomic, Tangerine sunset, Greenish pick-me-up, Amarante are merely wonderful. It's possible to definitely find the embossed monogram design, extractible leather essential golf ball, padlock keys jointly excellent artisanship. This are one of the better the ones
imitation louis vuitton discount handbags uk sale coming from worldwide are buying these people for their rank jointly his or her view. Replica are incredibly significantly popular, with thanks to the cost.

Obat Perangsang Wanita

Para pemain poker Idrpoker.Com Agen Texas Poker Online Indonesia Terpercaya yang benar-benar tahu aturan poker akan mengakui bahwa itu adalah seni yang bagus untuk mengetahui kapan harus berhenti dari poker online ItuPoker.net Agen Judi Poker Online, Agen Judi Domino Online Indonesia Terpercaya gratis. Sebagian besar pemain terus bermain poker ketika mereka menang dan mereka keluar dari ruang poker ketika mereka kalah.

Obat Pembesar Penis

Obat Kuat

Cipto Junaedy

Obat Frigid

Obat Perangsang Wanita

Rental Mobil Solo

Jasa Review Murah

Obat Perontok Bulu

Obat Jerawat

Cream Pembesar Payudara

Obat Pembesar Payudara

Obat Pemutih Selangkangan

Obat Pemutih Badan

Obat Pemutih Wajah

Namun, itu bukan hal yang benar untuk mengikuti . Berhenti dari permainan ini adalah tidak begitu mudah , dan tahu kapan harus berhenti dari permainan ini adalah keterampilan sehingga tidak begitu mudah untuk belajar . Pada saat yang sama , memang benar bahwa, takada aturan apapun tentang berhenti permainan tapi jelas ada beberapa faktor yang bisa Anda ikuti ketika Anda bermain poker online gratis .

oBAT pEMBESAR pENIS

Přejezdové zabezpečovací zařízení (dále jen přejezdové zařízení) je obecně systém, jehož hlavním úkolem je varovat účastníky provozu na pozemních komunikacích na blížící se vlak (resp. drážní kolejové vozidlo), čímž přispívá k bezpečnosti provozu na přejezdu. Může být ovládáno ručně obsluhujícím pracovníkem nebo automaticky jízdou vlaku. Další text se bude věnovat právě pouze přejezdovým zařízením ovládaným automaticky jízdou vlaku.
Obat Pembesar Penis neosize-xl
DALAM SEBUAH KEADAAN
Obat Pembesar Penis
Obat Pembesar Penis
Obat Pembesar Penis
Obat Perangsang wanita

jual kondom

Besar Gardens dengan semua

Nissan, Mobil Terbaik

A Software Company Manager and Girl Having Sex in Toilet Caught

přejezdy

Nevíte, jak je to uděláno na přejezdech, které jsou blízko sebe a mají každý svůj zapínací a vypínací bod? Kolejovými dotyky nebo nějak frekvenčně? U nás v České Lípě je mezi hlavním nádražím a Střelnicí pět přejezdů za sebou, z toho dva nemají bílé blikátko. Ty jsou asi ovládány ze stanic. Jinak, všiml jsem si u mnoha přejezdů, že mají místo anulačního úseku kolejové dotyky nebo počítače náprav. A ještě, mnohdy jsem si u některých přejezdů ve výstraze všiml, že se vypne, až opustí poslední úsek. Asi tam chybí ty prostřední vypínací body.

...

Stačí vhodně rozizolovat kolejiště, případně rozmístit počítací body. Pokud jsou přejezdy blízko u sebe, stačí společný začátek přibližovacího úseku a výstraha se rozliší pomocí dob odložení výstrahy (zjednodušeně řečeno).

Martin

přejezdy

Dneska jsem se tam vydal s fotoaparátem a všiml jsem si u těch přejezdů, že u každého z těch pěti byl z jedné strany přejezdu na kolejích izolovaný styk s krabicí s vodiči ke kolejnicím, ale na druhé straně těsně u výstražníku nějaký anulační kolejový dotyk či co (je to na takové kovové trubce, tvar zaobleného kvádru).

EDIT: Není to dotyk, ale Anulační soubor elektronický, což jsou neohraničené sériové obvody, ty jsou používány u většiny AŽD přejezdů, VÚD asi měly izolovaný sériový obvod, ale nikdy jsem to nezkoumal.

The BBC's Karen Allen

The BBC's Karen Allen reports from outside the Pretoria hospital that the mood in the country is sombcheap jerseys
nfl jerseys cheap
wholesale jerseys
re.Reality is sinking in, says our correspondent. This, however, is uncharted waters and analysts say it is not clenba jerseys
cheap jerseys wholesale
cheap jerseys free shippingar how South Africans will react

Kolejové obvody

Ještě mám takový dotaz. Ten zdroj u KO se nezničí, když tam stojí vlak a je "zkratovaný"? A jak je to uděláno na výhybkách. Vím, jak jsou zapojeny, ale táhla jsou taky vodič.

...

Proč by se měl zničit? Napájecí smyčka nemá nulový odpor a ten je nastavený dle reg. tabulek. Co se týká výhybek, tak je na nich použita izolace, aby nedocházelo k nežádoucímu vodivému propojení částí.

Martin

přejezdová zab.zař.

Zajímalo by mě ,zda jsou v přibližovacích úsecích u přejezdovýxh zabezpečovacích zařízení používány jednopásové kolejové obvody . Domnívám ,se ,že by tam měly být dvoupásové .Jedná se o trať bez elektrické trakce . prosím o odpověď i na Leoklar@seznam.cz , děkuji Ing.Pokorný

jednopásové KO

Na vedlejších neelektrifikovaných tratích se používají paralelní jednopásové KO často, ale při rekonstrukcích jsou ve většině případů nahrazovány počítači náprav.

Martin

Užívání zvukové výstrahy

Dobrý den, existuje, prosím, předpis určující vzdálenost a především čas a četnost užití zvukové výstrahy strojvedoucím před přejetím přejezdu (konkrétně se jedná o chodník v šířce cca 2 m v polích)?

ČSN 73 6380 a předpisy

ČSN 73 6380 a předpisy SŽDC (ČD) D1.

Martin

co ty výstražníky??

Na nákresu přejezdu jste udělal chybu,ato trojůhelníkové výstražníky s jedním červeným světlem. To se přece používá v dánsku, ne? Na našem území jsem zatím žádný takový vzor neviděl.

Ondra

Výstražníky

Jenže tohle je normativní značka pro výstražník se závorou a pozitivou.

Martin

Mnoho témat týkajících se AŽD 71

Mám mnoho dotazů:

Nevíte, jestli u PZZ typu AŽD 71 (závory s pozitivou na elektrifikované 2 kolejné trati č. 090) jsou nějaké součinnosti s kolejovým obvodem autobloku? Není zde ale na nejbližším oddílovém návěstidle před přejezdem cedulka Op, jako je tomu na sousední trati 072. To je spíše opačná vazba PZZ na autoblok. Předpokládám, že detektory počítače náprav jsou takové ty žlutošedé krabičky s červeným bleskem umístěné vedle kolejnice, z nichž vedou 2 dráty po prkénku pod kolejí a jeden drát je připojený k zadní kolejnici a druhý vede do poloviny prkénka, kde je přehnutý a vrací se zpět k první kolejnici. (Také by mě zajímalo, jak celé toto zařízení funguje). A jestli můžou být vypínací body pro jeden přejezd zároveň zpouštěcí pro další?
Všiml jsem si, že po projetí vlaku se anuluje výstraha, ale kmitavý obvod v závorové skříni pořád cvaká až do pozitivního stavu a vypozoroval jsem, že pozitivní stav nastane po uvolnění určitého oddílu autobloku. Během trvání varovného stavu v závorové skříni ještě asi dvakrát cvakne nějaké relé, ale kmitavý obvod cvaká dál a na výstražníku žádná změna nenastane. Potom cvakne (přitáhne) to hlavní relé, které je myslím hned jako první v horní řadě, přestane cvakat kmitavý obvod a začne blikat pozitiva. Také se mnohokrát stává, že po odjetí vlaku se výstraha neanuluje a závory zůstávají dole až do okamžiku, kdy nastane pozitivní stav, závory se zvednou a ihned začne blikat bílé světlo. Když přejezd přechází z pozitivního stavu do výstražného, odpadne to hlavní relé a začne "zvonkohra". Odkud ty povely chodí? Vyhodnocují se v téže skříni, nebo chodí od jiné reléové skříně? A jak je to, když má nastat výstraha rovnou z varovného stavu?
Jestli náhodou ty přibližovací úseky nejsou nerovnocenné a jestli zařízení nerozpoznává směr podle aktuálně zapnutého směru v mezistaničním úseku (laicky řečeno podle toho, na které straně jsou rozsvícena oddílová návěstidla). Trať z Lovosic do Ústí nad Labem, na níž se vyskytují závory, které pozoruji, mám natočenou z konce vlaku na foťák, tak jsem si video pustil zpomaleně a těch žlutošedých krabiček jsem tam našel více, navíc úseky splývají do sebe, tak nedokážu posoudit, co ke kterému přejezdu patří, nebo je přejezd zase moc blízko stanice. A připadají mi ty úseky moc blízko přejezdů, že by se to nestihlo a také nejsou u obou kolejí na stejných místech. Zkusím jednotlivé doby odměřit podle chování závor a pak kam za tyto doby dojedeme vlakem, tak bych mohl získat přibližnou polohu snímačů. Taky jsem asi dvakrát zažil, že jsme jeli ve vlaku po správné koleji, ale z nějakého důvodu byla návěstidla rozsvícena opačně a přejezdy se projížděly OPčkem a skutečně závory byly nahoře.

Dále by mně zajímalo, co se musí udělat při výluce traťové koleje, všiml jsem si, že před zahájením výluky kdosi přijde k závorové skříni, něco tam přepne, přestane blikat pozitiva a závory na stroje pohybující se po vyloučené koleji nereagují. Také při přepínání směru z hlavního na ten opačný závory krátce procinknou. Někdy se stane, že po rozsvícení návěstidel pro opačný směr na nich několik vteřin svítí červená a pak se přepne na zelenou. A po dobu svícení té červené, závory cinkají. Kdyby nebyla součinnost PZZ s autoblokem, tak o ničem takovém ty závory nemůžou vědět.

Další dotaz:
Jak se může stát, že 3 závory ze 4 jdou dolů a jedna prostě nejde a výstražník cinká a cinká, když závory jsou na napájecí napětí připojeny paralelně (alespoň u 2 závor), tak když po uplynutí předzváněcí doby odpadne relé, které udržuje napájecí napětí v pohotovostním stavu, musí jít dolu všechny, ne? Naopak, že jedna závora se nezvedne se může stát celkem snadno, když se poškodí ten hlavní kontakt na stojanu pohonu závory. Ale stávalo se to konkrétně v Lovosicích ještě před přestavbou tratě v roce 1999. Také čím se měří a nastavuje předzváněcí doba? ; Čím se napájí zvonek výstražníku? Přerušovaným stejnosměrným proudem jedné polarity a kotva se vrací pomocí pružiny, nebo proud střídá polaritu?

Další téma: Závory v Děčíně. Na hlavní trati do Německa jsou těsně za stanicí Děčín dvoje AŽD 71. Potom, co jsme přišli o pantografové jednotky a jezdí se soupravami s lokomotivou, se v konečné stanici Děčín musí objíždět souprava a mašina vyjede na konec stanice na zhlaví, aby se mohla po vedlejší koleji vrátit nazpátek. Na závorách těsně za stanicí se sice výstraha nespustí, ale přestane blikat pozitiva do doby, než se mašina vrátí ze zhlaví. Jak to v tomto případě funguje?
Další věc: Už jsem také párkát zažil, že přejezd v Lovosicích byl v dlouhodobé výluce. Protože přes něj vede důležitá cesta, nemůžou ji jen tak uzavřít a řešilo se to tak, že se přistavila maringotka se závorářem, nějak se napojila na přejezdový systém a závory se ovládaly manuálně zřejmě na základě telefonických rozkazů. Přímo před přejezdem směrem ke stanici Lovosice se nachází předvěst (v tomto případě poslední oddílové návěstidlo trojznakového autobloku). Za normálního stavu na ní nejčastěji svítí výstraha. V případě postavení cesty volno, či očekávej rychlost 40 km/h. V případě manuálního ovládání závor se na této předvěsti jako základní návěst stala červená. Jak se to v tomto případě technicky řeší??

Na závěr AŽD 71; o jakou poruchu nebo situaci se jedná, když na výstražníku svítí trvale jedno červené světlo a závory jsou různě, některá nahoře a některá dole. (Viděl jsem u několika přejezdů)

Teď opustíme staré klasické AŽD 71 a zaměříme se na ty současné moderní.

V předchozí diskuzi jste někdo řešil, jak je to s efektem znovuspouštění závor bez předzváněcí doby. Dávno jsem si všiml, že tyto nové systémy u oboustranných závor (4 závory) zvedají všechna 4 břevna současně a ne tak jako dříve, nejdřív levá strana a pak pravá. Mělo by to tedy fungovat tak, že nedojde k tomu zmiňovanému efektu.
Stačily mi ale jednostranné závory (2 závory) tohoto nového systému v Lukavci u Lovosic, kde je celá trať po náročné rekonstrukci (koridorizaci) v roce 2002. Efekt znovuspouštění závor bez předzváněcí doby se tam stal zrovna při mé přítomnosti a zrovna se nějaký neukázněný řidič chytil do pasti. Naštěstí jsem stál na straně jako auto, tak jsem závoru rukou zvedl, řidič poděkoval a k lámání břevna nedošlo, ovšem viditelně novější špičky břeven svědčí o tom, že se tam toto stává běžně.
Taky jsem si všiml, že tyto závory počítají úplně jinak ty přibližovací úseky. Tam jsou na 2 km troje takovéto závory. Jedny v Lukavci, třetí v 2 km vzdálených Nových Kopistech a druhé jsou někde mezi, ale spíš blíže Nových Kopist. Když se blíží vlak od Nových Kopist, přestane v Lukavci nejdříve blikat pozitiva a po nějaké době teprve začne výstraha. A po projetí vlaku začne pozitiva blikat mnohem dříve, než u klasických závor, není to tedy hned po anulaci výstrahy, ale je to hodně brzo.

Také by mě zajímalo, jak je to s pozitivou u závor, které se většinou řídí vlakem, ale při zastavení vlaku na červenou před hlavním návěstidlem jsou závory nahoře, po postavení vlakové cesty přejdou do výstrahy a po sklopení břeven se objeví návěst dovolující jízdu.
Takto to musí fungovat i na přejezdu v Lovosicích, protože tam je stanice celkem blízko přejezdu, tak si myslím, že když je postavená vlaková cesta v hlavních dopravních kolejích před příjezdem vlaku, tak se závory řídí vlakem, ale když vyjíždí ze stanice vlak, který na volno teprve čeká, musí zřejmě výstraha se spustit při postavení cesty. Tam je vzdálenost cca kilometr od zhlaví a traťová rychlost je kolem 100 km/h a je fakt, že když jede vlak směrem ze stanice, trvá to docela dlouho, než přijede po tom, co se závory spustí. (Závory s pozitivou)

Už jste se setkali také s paradoxem, kde závory se neovládají ani z jedné strany vlakem a přesto tam pozitiva bliká? Stačí jet z Lovosic do Ústí nad Labem po hlavní "tepně" I 30 a narazíte na vlečku do Veřejného přístavu Vaňov, kde takové závory najdete.

Jak funguje přejezd, jehož závory spouští člověk, ale zvedají se sami po odjetí vlaku? Podotýkám, že je tam také ta zmiňovaná žlutošedá krabička. Závory jsou však bez pozitivy.

Spíše právní dotaz: Jak můžou mít výstražníky moderního typu bílý rámeček v případě, že se jedná o náhradu klasického výstražníku v systému AŽD 71? Bílý rámeček nás informuje o tom, že PZZ je to moderní "inteligentní" ne?

Jakou výhodu navíc přinese oproti AŽD 71, či VÚD 62 ten nový systém na jednokolejné trati bez závor a bez pozitivy, kde projede nanejvýše 8 párů vlaku za den?

Byl bych rád, kdo to víte a znáte, kdyby jste mi odpověděli i na e mail:

460080-5@seznam.cz

Děkuji.

odpověď

Ad první otázka:
Na autobloku si bere přejezd informaci o volnosti PÚ právě z kolejových obvodů AB. Ty krabičky jsou KSL stojánky asátek (sériové KO), které slouží jako indikační a anulační body. Povely chodí právě od prostředků pro zjišťování volnosti a obsazení KÚ nebo pomocí aktivačního relé v případě vazby na stanici, jejichž kontakty spojí nebo řežou příslušný obvod.
Při výluce koleje se prostě zavede výluka příslušné koleje pomocí výlukové zásuvky (starší typy PZZ) nebo se uzamkne klíč v příslušném zámku.
Při točení směru na UAB dochází přepínání souborů KAV/FID do kolejových úseků tak, aby byl KAV proti směru jízdy vlaku. Tím dojde ke krátkodobému obsazení obvodů a cca do 10 s od uvolnění odbvodů se výstraha na přejezdu zruší (ztráta šuntu).

Ad druhý dotaz:
Aby nešla jedna závora dolů, stačí, aby lepil přídržný elektromagnet. Předzváněcí doba se měří pomocí časových souborů nebo pomocí řídícího počítače (PZZ-EA). Napájení zvonců zajišťuje přerušované napájení z kmitače.

Ad Děčín:
Funkce pozitivy ve vazbě na stanici je ovládána pomocí vazebního relé, které podle obsazení obvodů, polohy některých výhybek, ... odpadá a jeho odpad vypíná pozitivu.

Ad závorář:
Místní ovládání PZZ není problém, už "v základu" mají PZZ skříňky místní obsluhy a červená na posledním oddíle AB bude od vypnutých kolejových obvodů.

Ad zastavení před návěstidlem:
Pokud je vazba na návěstidlo a návěstidlo je postaveno dříve než do PÚ vstoupí vlak, tak je následná výstraha spouštěna jízdou vlaku. Pokud je už vlak v PÚ tak je nejdříve spuštěno PZZ a čas doby zpoždění rozsvícení návěstního znaku se začne měřit od doby, kdy přijde odezva činnosti přejezdu (cca do 5 s od spuštění výstrahy). Pokud je stavěna od návěstidla posunová cesta, tak vždy dojde ke puštění výstrahy.

Ad pozitiva a ruční ovládání:
Pokud je zajištěno, že se nemůže železniční vozidlo dostat na přejezd a kontroluje se pásmo přejezdu, tak to možné je.

Ad ruční ovládání a anulce:
Na to stačí kontrola průjezdu přejezdem (viz ASE) v součinosti se zajištěním a kontrolou směru obsazení a uvolnění.

Ad bílý rámeček:
A proč by bílý rámeček mít nemohly? Není to žádná informace o "inteligentnosti" PZZ, ale je to jen zvýraznění kraje kontrastní plochy.

Martin

HOUKAČKA

MŮŽE MÍT PŘEJEZD VZODU AŽD 71 HOUKAČKU,POKUD ANO, KDE SE NACHÁZÍ?????????????!!!!!

ZA ODPOVĚĎI PŘEDEM DĚKUJE
ONDRA